U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Rijsenburg Assurantiën B.V.: de besloten vennootschap Rijsenburg Assurantiën B.V., tevens handelend onder de naam Rijsenburg Financiën, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, kvk nummer 57665249.

1.2 Opdrachtgever: eenieder, die in eigen naam of voor en namens een derde dan wel vertegenwoordigd door een derde, met Rijsenburg Assurantiën B.V. op enigerlei contact heeft in het kader van of met het oog op een overeenkomst met Rijsenburg Assurantiën B.V.

1.3 Algemene Voorwaarden Rijsenburg Assurantiën B.V.: de onderhavige voorwaarden.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van Rijsenburg Assurantiën B.V., alsmede alle door Rijsenburg Assurantiën B.V. opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle door derden te gebruiken voorwaarden, die van deze voorwaarden afwijken, zijn alleen van toepassing, indien en voorzover de toepasselijkheid van eerstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Rijsenburg Assurantiën B.V. is bevestigd. In dat laatste geval gelden genoemde voorwaarden uitsluitend voor de rechtsverhouding/overeenkomst, waarbij/ten behoeve waarvan deze zijn geaccordeerd. Zijn de voorwaarden van de opdrachtgever/derden niet van toepassing verklaard, dan zijn deze uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle aanbiedingen door of vanwege Rijsenburg Assurantiën B.V., daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, tenzij Rijsenburg Assurantiën B.V. het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Een door of vanwege Rijsenburg Assurantiën B.V. gedane aanbieding vervalt na verloop van 30 dagen indien de aanbieding alsdan nog niet door de opdrachtgever is geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3 De opdrachtgever garandeert de juistheid en compleetheid van de bij de aanvraag verstrekte gegevens.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na aanvaarding van de opdracht door Rijsenburg Assurantiën B.V. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Rijsenburg Assurantiën B.V. slechts na diens expliciete aanvaarding.

4.2   Rijsenburg Assurantiën B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

 

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Rijsenburg Assurantiën B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, behoudens omstandigheden, die aan Rijsenburg Assurantiën B.V. redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend

5.2 Rijsenburg Assurantiën B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rijsenburg Assurantiën B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rijsenburg Assurantiën B.V. kenbaar behoorde te zijn.

5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Rijsenburg Assurantiën B.V. de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

6. Termijnen voor de uitvoering

6.1 Alle door Rijsenburg Assurantiën B.V. genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Nimmer zijn dit fatale termijnen. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal Rijsenburg Assurantiën B.V. de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

7. Honorarium en betaling

7.1 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen, zal het honorarium gebaseerd zijn op het per datum van de aanbieding of overeenkomst geldende uurtarief.

7.2 Indien sprake is van een overeenkomst als vermeld in artikel 5.3. zal de opdrachtgever, gehouden zijn na afronding van elke fase, de betaling overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 te voldoen.

7.3 Indien het noodzakelijk of wenselijk is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst, kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

7.4 Het honorarium is exclusief omzet belasting (BTW). Alle declaraties zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Betaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.5 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de algehele voldoening.

7.6 Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en van de eventuele gerechtelijke kosten met een minimum van € 150,-.

 

8. Geheimhouding

8.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

9. Medewerking door opdrachtgever

9.1  Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijden alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

9.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Rijsenburg Assurantiën B.V. staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Rijsenburg Assurantiën B.V. in rekening worden gebracht.

9.3 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan is Rijsenburg Assurantiën B.V. gerechtigd deze verhoging door te berekenen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9.4   Rijsenburg Assurantiën B.V. heeft de bevoegdheid om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is.

10. Intellectueel eigendom

10.1 Van alle door Rijsenburg Assurantiën B.V. ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde modellen, zoals berekeningsmethodieken, softwareprogramma’s en overeenkomsten, schriftelijk, digitaal of op welke wijze dan ook vastgelegd, behoudt Rijsenburg Assurantiën B.V. het eigendomsrecht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

11. Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijden schriftelijk opzeggen.

11.2 Bij tussentijdse opzegging door de opdrachtgever, heeft Rijsenburg Assurantiën B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Rijsenburg Assurantiën B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Iedere aansprakelijkheid van Rijsenburg Assurantiën B.V. voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Rijsenburg Assurantiën  B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Rijsenburg Assurantiën  B.V. in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag, tot een maximum van EUR 1.500,- De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een opzet of grove schuld van Rijsenburg Assurantiën  B.V.

12.2 Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enige schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dit schriftelijk aan Rijsenburg Assurantiën B.V. te melden.

12.3 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 6 is Rijsenburg Assurantiën B.V. in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium. Rijsenburg Assurantiën B.V. staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Rijsenburg Assurantiën B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

12.4 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

13. Verval van recht

13.1 Na verloop van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies, vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Rijsenburg Assurantiën B.V. ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Rijsenburg Assurantiën B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Alle overeenkomsten tussen Rijsenburg Assurantiën B.V. en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen met betrekking tot met Rijsenburg Assurantiën B.V. gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

15. Nietigheid

15.1 Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen de bedoeling van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk weergeeft.